ទំព័រដើម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាកម្ម បី ពីរ មួយ។ នៅទីនេះ លោក​អ្នកអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងជីវិតរស់​នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។ សម្រាប់អតិថិជន Cellcard លោក​អ្នក​អាចចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះដោយសេរី និងមិនគិតថ្លៃឡើយ។ ប្រើសិនបើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតបាន លោកអាចអាចទូរស័ព្ទមកកាន់សេវាកម្មនេះដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន​5​ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយទូរស័ព្ទមកលេខ 321។ សម្រាប់​ការទូរស័ព្ទចាប់ពីលើកទី6 លោកអ្នក​ចំណាយអស់ត្រឹមតែ១សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងការទូរស័ព្ទម្តង។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនមែនជាអតិថិជន Cellcard លោកអ្នកត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ដូចជា​ការ​​ទូរស័ព្ទធម្មតាដែរ។

សេវាកម្ម​ បី ពីរ មួយ នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនអោយប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន cellcard និង Human Network International

សូមផ្ញើជាមតិជាសារ

  • សម្រាប់អតិថិជន Cellcard សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ ៣២១ ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សម្រាប់អតិថិជនក្រៅពីប្រព័ន្ធ Cellcard សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ​ ០១២ ៩៩៩ ៣២១ គិតថ្លៃតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ

**ចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ browser Opera Mini រឺ proxy browser អាចនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃចំពោះគេហទំព័រនេះ

  1. ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ
  2. អត្រាប្តូរប្រាក់
  3. សិទ្ធិដីធ្លី
  4. សុខភាព
  5. តម្លៃដំណាំ និង តម្លៃទីផ្សារ
  6. គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
  7. លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់