ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូ:

ភ្នំពេញ: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ចាម: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបាត់ដំបង: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តសៀមរាប: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តតាកែវ: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ:នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: នឺងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រៃវែង: អាចមានភ្លៀងនៅថ្ងៃសុក្រនិងមេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ