ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា :

ភ្នំពេញ: មេឃមានពពកច្រើននិងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ចាម: មេឃមានពពកច្រើននិងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបាត់ដំបង: មេឃមានពពកច្រើន និងអាចមានភ្លៀងផ្គរចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ: មេឃមានពពកច្រើន និងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តសៀមរាប: មេឃមានពពកច្រើន និងអាចមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តតាកែវ: មេឃមានពពកច្រើននិងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: មេឃមានពពកច្រើន និងអាចមានភ្លៀងផ្គរចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: មេឃមានពពកច្រើននិងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រៃវែង: មេឃមានពពកច្រើន និងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ