ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែតុលា:

ភ្នំពេញ: នឹងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ចាម: នឹងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបាត់ដំបង: មេឃនឺងមានពពកច្រើននឹងអាចមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ: នឹងអាចមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តសៀមរាប: មេឃនឺងមានពពកច្រើននឹងអាចមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តតាកែវ: នឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: មេឃនឺងមានពពកច្រើននឹងអាចមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: នឹងអាចមានភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រៃវែង: : នឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ