ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែមិនា

ភ្នំពេញ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តកំពង់ចាម: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តបាត់ដំបង: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តព្រះសីហនុ: មេឃស្រទំចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តសៀមរាប: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តតាកែវ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ

ខេត្តព្រៃវែង: : មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃពុធ