ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ នេះត្រូវបានប្រមូលនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី 12 ដល់សុក្រថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ

ភ្នំពេញ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តកំពង់ចាម: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តបាត់ដំបង: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តព្រះសីហនុ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តសៀមរាប: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តតាកែវ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ

ខេត្តព្រៃវែង: មេឃស្រលះចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ