ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 23 ខែ កញ្ញា

ភ្នំពេញ: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ចាម: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបាត់ដំបង: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តសៀមរាប: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តតាកែវ: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រៃវែង: មេឃស្រលះនៅពេលព្រឹកនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ