ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែសីហា :

ភ្នំពេញ: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ចាម: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបាត់ដំបង: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ: នឹងមានភ្លៀងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តសៀមរាប: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តតាកែវ: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ខេត្តព្រៃវែង: នឹងមានភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ