គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ព័ត៌មានស្តីពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ Good Return

  1. ការសន្សំប្រាក់
  2. ឥណទាន
  3. ការចៀសវាងពីបំណុលវ័ណ្ឌក