ការចៀសវាងពីបំណុលវ័ណ្ឌក

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការចៀសវាងពីបំណុលវ័ណ្ឌក របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អ្នកចម្ការ៖ ខ្ញុំមានសំណួរមួយទាក់ទងនឹងបំណុលវ័ណ្ឌក តើវាមានន័យដូចម្តេច?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ បំណុលវ័ណ្ឌកកើតឡើង នៅពេលដែ​លបងមិនមានលទ្ធភាព​ក្នុងការ​សង​បំណុល ឬ​ចេះ​តែ​មានការលំបាកក្នុងការសងបំណុលឲ្យទាន់ពេលវេលា។ បំណុលវ័ណ្ឌកកើតឡើង​នៅពេល​ដែ​ល​បង​បាន​ខ្ចី​ប្រាក់លើសពីលទ្ធភាពសង ឬបាត់បង់លទ្ធភាពសងដោយប្រការណាមួយ។

  1. ការស្វែងយល់ និងការកាត់បន្ថយបំណុលវ័ណ្ឌក
  2. ការចៀសវាងពីបំណុលវ័ណ្ឌក