ការស្វែងយល់ និងការកាត់បន្ថយបំណុលវ័ណ្ឌក

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការស្វែងយល់ និងការកាត់បន្ថយបំណុលវ័ណ្ឌក របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អ្នកចម្ការ៖ តើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានបំណុលវ័ណ្ឌកដោយរបៀបណា?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ សូមបងគិតឡើងវិញថា តើករណីខាងក្រោមនេះមានកើតឡើង​ចំពោះគ្រួសារ​បង​ឬទេ?

  • តើបងមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាដោយសារតែការបង់សងប្រាក់ដែរឬទេ?
  • តើប្រាក់បំណុលចេះតែកើនឡើងដែរទេ?
  • តើបងបានបង់ប្រាក់សងបំណុលយឺតយ៉ាវណាស់មែនទេ?

អ្នកចម្ការ៖ ចាស! វាដូចជាស្រដៀងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំដែរ។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ ស្តាប់ទៅដូចជាគ្រួសាររបស់បងមានបញ្ហាបំណុលហើយ! ឥឡូវសូមបងគិត​ឡើងវិញ​ថា តើករណីទាំងនេះត្រូវនឹងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់បងដែរឬទេ៖

  • តើបងបានកាត់បន្ថយគុណភាពជីវជាតិអាហារ ឬបរិមាណម្ហូបអាហារដែលបងទិញ ដោយសារ​តែបងត្រូវការលុយដើម្បីសងបំណុលមែនទេ?
  • តើបងបានពន្យារពេលទៅពិនិត្យសុខភាព ឬទិញថ្នាំសម្រាប់បង ឬសមាជិកគ្រួសារបង ដោយសារ​​តែបងត្រូវការលុយដើម្បីសងបំណុលដែរទេ?
  • តើបងបានបង្ខំកូនឲ្យឈប់រៀនដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារដែរទេ?
  • តើបងបានខ្ចីលុយបន្ថែមដើម្បីសងបំណុលចាស់ដែរទេ?
  • តើបងមានទទួលការគំរាមកំហែង តាមទូរស័ព្ទពីអ្នកអោយកម្ចីប្រាក់ រឺក៏អ្នកឈប់បើកទ្វារ រឺក៏ទទួលទូរស័ព្ទផ្សេងៗ?

ប្រសិនបើបងមិនមានចំណាត់ការភ្លាមៗដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលបងទេ វាអាចធ្វើឲ្យ​មានបញ្ហាកាន់​តែ​ធ្ងន់ធ្ង​រនៅក្នុងគ្រួសារបង!

  1. វិធីសាស្រ្តក្នុងការកាត់បន្ថយបំណុលវ័ណ្ឌក
  2. ការរៀបចំកាលវិភាគឡើងវិញ ឬរៀបចំបំណុលឡើងវិញជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ