ការសន្សំប្រាក់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការសន្សំប្រាក់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. គោលបំណង និងសារៈសំខាន់នៃការសន្សំប្រាក់
  2. វិធីសាស្រ្តក្នុងការសន្សំប្រាក់
  3. សារៈសំខាន់នៃការសន្សំប្រាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវ
  4. ជម្រើសសន្សំប្រាក់ដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ