ជម្រើសសន្សំប្រាក់ដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ជម្រើសសន្សំប្រាក់ដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

កិច្ចសន្ទនា

អ្នកចម្ការ៖ តើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការផ្តល់ជម្រើសសន្សំប៉ុន្មានប្រភេទ?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការផ្តល់ជម្រើសសន្សំ២ធំៗ គឺគណនីសន្សំ និង​គណនី​​​ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។

អ្នកចម្ការ៖ តើគណនីទាំងពីរខុសគ្នាដូចម្តេច?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ បងអាចជ្រើសរើសប្រភេទគណនីសន្សំ ប្រសិនបើបងចង់បាន​វិធីសាស្រ្ត​ងាយស្រួល​ក្នុងការដាក់ឬដកប្រាក់ ហើយទទួលបានការប្រាក់។ «ការប្រាក់» គឺជាប្រាក់ដែលធនាគារពាណិជ្ជ ឬ​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ផ្តល់ជូនបងពេលដែលបងដាក់ប្រាក់​នៅកន្លែងនោះ។​ បង​អាច​​​ជ្រើសយកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ប្រសិនបើបងចង់បានការប្រាក់ខ្ពស់​ក្នុងការ​ដាក់​ប្រាក់​ក្នុងធនាគារពាណិជ្ជ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ​អតិថិជនជាទូទៅមានជម្រើសក្នុងការដកការប្រាក់នៅរៀងរាល់ចុងខែ ឬនៅពេលដល់កាលកំណត់។ ​គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ គឺមានន័យថា បងដាក់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់​ណា​មួយ​ដែលបង​ទុកប្រាក់នៅធនាគារពាណិជ្ជ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ។