ឥណទាន

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ឥណទាន របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អ្នកចម្ការ៖ តើអ្វីទៅជាឥណទាន?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ ឥណទានគឺជាចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្តល់ឲ្យបុគ្គល ​ឬអាជីវកម្មដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ហើយបង់សងវិញនៅថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងការប្រាក់។ «ការប្រាក់» គឺជាចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវ​បង់​​​​ជាថ្នូរនៃការប្រើប្រាស់ឥណទាននោះ។ អត្រាការប្រាក់គឺជាផលធៀបរវាងការប្រាក់​និងប្រាក់​ដើម​គិត​ជាភាគរយ។​ បងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទានដើម្បីជៀសវាង​ការប្រែក្លាយ​ការ​ប្រាក់​​​​​ទាំងនោះឲ្យទៅជាបំណុលវិញ។

អ្នកចម្ការ៖ តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវការឥណទាន? តើវាអាចជួយខ្ញុំដោយរបៀបណាខ្លះ?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ អត្ថប្រយោជន៍របស់ឥណទានមានដូចជា៖

  • ឥណទានអាចជួយពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់បងដើម្បីរកបានប្រាក់ចំណូលបានច្រើន និង ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់បងប្រសើរជាងមុន
  • ឥណទានអាចឲ្យបងមានលទ្ធភាពទិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ដូចជា ឡាន ឬផ្ទះ ដោយ​​​ពុំចាំ​បាច់មានប្រាក់គ្រប់ចំនួននោះទេ។ បើទោះជាបងមិនមានប្រាក់គ្រប់​​គ្រាន់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ក៏​បងអាចប្រើប្រាស់ឥណទាន​ដើម្បីទិញរបស់នោះបានដែរ ​ហើយបងអាចបង់​សងឥណទាននៅ​ពេល​ក្រោយ​ជាមួយនឹងការប្រាក់។
  • ឥណទានអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងករណីបន្ទាន់ ដូចជា បង់ថ្លៃពេទ្យ ឬតម្រូវការចាំបាច់ និង​ពេល​មាន​អាសន្នផ្សេងៗទៀត។
  1. ប្រភេទឥណទានដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ
  2. មុននឹងប្រើប្រាស់ឥណទាន
  3. ការប្រើប្រាស់ឥណទាន