ការប្រើប្រាស់ឥណទាន

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការប្រើប្រាស់ឥណទាន របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អ្នកចម្ការ៖  ចុះប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាណាមួយ?  ឧទាហរណ៍ដូចជា ខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់​ឥណទាន?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖បងអាចទំនាក់ទំនងអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់បង​ដើម្បីពិភាក្សា​ពីសមត្ថភាព​ក្នុង​ការសងប្រាក់របស់បងដែលបានធ្លាក់ចុះ និងវីធីសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងការសងបំណុល។ ​ឧទាហរណ៍​​ប្រសិនបើបងមានកម្ចីទិញផ្ទះបងអាចសួរអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចរចាលក្ខខណ្ឌកម្ចីរបស់​បង​ឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងសមត្ថភាពទូទាត់សងរបស់បង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បងចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយ​ការចំណាយដែលមិនចាំបាច់របស់បងខ្លះ។

អ្នកចម្ការ៖ តើខ្ញុំអាចចាត់ចែងការចំណាយជាមួយនឹងឥណទានរបស់ខ្ញុំដោយវិធីណា?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ ដើម្បីប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព វាសំខាន់ណាស់ដែលបងត្រូវកត់ត្រា ចំណូលនិងចំណាយរបស់បង។ ការទទួលយកឥណទានច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យបងជួប​នឹងបញ្ហា​បំណុល​វ័ណ្ឌក។ ​បងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនូវការកត់ត្រាចំណូលនិងចំណាយ របស់បងជារៀងរាល់ខែ។