ប្រភេទឥណទានដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ប្រភេទឥណទានដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អ្នកចម្ការ៖ តើអ្វីទៅជាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ?

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការគឺជាគ្រឹះស្ថានទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី​ធនាគារ​ជាតិនៃ​កម្ពុជា មានដូចជាធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ជាដើម។ ​ប្រភេទ​​​ឥណទាន​​សំខាន់ៗ​ដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានទាំងនោះមានដូចជា ​កម្ចីអាជីវកម្មកម្ចី​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន និងកម្ចីទិញផ្ទះ។

  1. កម្ចីអាជីវកម្ម
  2. កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន
  3. កម្ចីទិញផ្ទះ