បន្លែស្លឹក

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ បន្លែស្លឹក របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

សម្រាប់ខែនេះយើងបានប្រៀបធៀបតម្លៃបន្លែស្លឹកនៃទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្សារឈូកខេត្តកំពតផងដែរ។

សាលាដ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 7000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8000 រៀល

ខាត់ណា:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 7000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8000 រៀល

ផ្កាខាត់ណា:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 7500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8000 រៀល

ស្ពៃក្តោប: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4500 រៀល

ស្ពៃចង្កឹះ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4500 រៀល

ស្ពៃក្រញាញ់: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 5000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 5500 រៀល

ស្ពៃប៉ាក់ចយ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4300 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 5000 រៀល

តាំងអោ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 25000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 30000 រៀល

ផ្ទី: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3000 រៀល

ខ្ទឹមស្លឹក: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 5000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6500 រៀល

ផ្កាគូឆាយ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 21000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 20000 រៀល

ស្លឹកគូឆាយ:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 6500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6700 រៀល

ជីគ្រប់មុខ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 6000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6000 រៀល

ផ្សិតចំបើង:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 22000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 24000 រៀល

សណ្តែកសៀង:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 6000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6000 រៀល

សណ្តែកបាយ:តម្លៃនៅផ្សារកំពត 7000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8000 រៀល