ផ្លែឈើ​ និង​មើមបន្លែផ្សេងៗ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ផ្លែឈើ​ និង​មើមបន្លែផ្សេងៗ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

សម្រាប់ខែនេះយើងបានប្រៀបធៀបតម្លៃផ្លែឈើនិងបន្លែមើមនៃទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្សារឈូកខេត្តកំពតផងដែរ។

ប៉េងប៉ោះ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4400 រៀល

ម្ទេសហាវៃ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6000 រៀល

ត្រសក់: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4300 រៀល

សណ្តែកបារាំង: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 5200 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 5000 រៀល

សណ្តែកកួរ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6500 រៀល

ម្រះ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 5000 រៀល

ត្រប់ស្រួយ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3000 រៀល

ឆៃថាវ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3100 រៀល

ប៉ិៈកួក: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3200 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3500 រៀល

ត្រាវ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 8500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8000 រៀល

ដំឡូងជ្វា: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3200 រៀល

ដំឡូងដូង: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 5000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4400 រៀល

ការ៉ុត: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 4000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 4500 រៀល

ខ្ទឹមបារាំង: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3200 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 6000 រៀល

ខ្ញី: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 7500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 8500 រៀល

សណ្តែកបណ្តុះ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 5000 រៀល