សាច់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សាច់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

សម្រាប់ខែនេះយើងបានប្រៀបធៀបតម្លៃត្រីសាច់នៃទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្សារឈូកខេត្តកំពតផងដែរ។

ត្រីរ៉ស់ធំ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 13000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 14500 រៀល

ត្រីឆ្កោរធំ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 13500 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 15000 រៀល

ត្រីសណ្តាយ : តម្លៃនៅផ្សារកំពត 60000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 70500 រៀល

ត្រីឆ្លាំង : តម្លៃនៅផ្សារកំពត 20000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 20000 រៀល

ត្រីដៀប : តម្លៃនៅផ្សារកំពត 14000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 16000 រៀល

សាច់មាន់ : តម្លៃនៅផ្សារកំពត 24000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 25000 រៀល

សាច់ទា : តម្លៃនៅផ្សារកំពត 18000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 20000 រៀល

សាច់គោលេខមួយ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 40000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 43000 រៀល

សាច់ជ្រូកលេខមួយ :តម្លៃនៅផ្សារកំពត 20000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 20000 រៀល