អង្ករ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ អង្ករ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

សម្រាប់ខែនេះយើងបានប្រៀបធៀបតម្លៃអង្ករនៃទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងផ្សារឈូកខេត្តកំពតផងដែរ។

សុម៉ាលី: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3200​ រៀល

ផ្កាម្លិះ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3200 រៀល

ផ្កាខ្ញី: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 2800 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2800 រៀល

នាងខុន: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 2300 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2200 រៀល

នាងម៉ិញ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 1900 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2000 រៀល

ក្ងោកពង្ស: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 2100 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2000 រៀល

ឆ្មារព្រហ្ម: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 2000 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2000 រៀល

បន្លាផ្តៅ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 1900 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 2000 រៀល

ដំណើបស: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3100 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3000 រៀល

ដំណើបខ្មៅ: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 3300 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 3200 រៀល

កន្ទក់: តម្លៃនៅផ្សារកំពត 1050 រៀល តម្លៃនៅភ្នំពេញ 1100 រៀល