លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់

ដើម្បីទាក់ទង ទៅកាន់ប៉ូលីស សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 117023 724 016.

ដើម្បីទាក់ទង ទៅកាន់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 119

ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋានអគ្គីភ័យ សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 118666