លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ដើម្បីទាក់ទង ទៅកាន់ប៉ូលីស សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 117023 724 016.

ដើម្បីទាក់ទង ទៅកាន់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 119

ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋានអគ្គីភ័យ សូមទូរសព្ទ័ទៅកាន់លេខ 118666