កម្មសិទ្ធិដីធ្លី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ កម្មសិទ្ធិដីធ្លី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

ខ. តាមច្បាប់ភូមិបាល កម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានពីរប្រភេទគឺ កម្មសិទ្ធិឯកជន និងកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ។
កម្មសិទ្ធិឯកជនសំដៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទូទៅក្រៅពីរដ្ឋដូចជា កម្មសិទិ្ធរបស់មនុស្សម្នាក់ (ជាមនុស្សនៅលីវ មានប្តី មានប្រពន្ធ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយ) កម្មសិទ្ធិរួមប្តីប្រពន្ធ កម្មសិទិ្ធក្រុម ហ៊ុនកម្មសិទិ្ធគណបក្ស និងកម្មសិទិ្ធសមូហភាព ជាដើម។ កម្មសិទ្ធិសាធារណៈសំដៅលើកម្មសិទិ្ធរបស់រដ្ឋដែល រួមមានកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងកម្មសិទិ្ធលើទ្រព្យ សម្បត្តិឯកជន របស់រដ្ឋ។

1. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋសូម
2. សម្រាប់កម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋ
3. សម្រាប់កម្មសិទ្ធិសមូហភាព

  1. ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
  2. ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ
  3. អ្នកដោះស្រាយនូវទំនាស់ដីធ្លី
  4. កម្មសិទ្ធិសមូហភាព
  5. គណះកម្មការរដ្ឋបាល
  6. ក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី
  7. តួនាទីតុលាការចំពោះដំណោះស្រាយដីធ្លី