ក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីមានកាតព្វកិច្ចដូចម្តេចខ្លះ?
ខ. ក្នុងបំណងជម្រុញការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ដើម្បីកាត់បន្ថយទំនាស់ដីធ្លី និងភាពក្រីក្រ ក្រសួងរៀប ចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបង្កើតក្រុមការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ នឹងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដូចជា ៖ ក្រុមការងារទទួលជួប សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយជាមួយក្រុម អ្នកតវ៉ាឬក្រុមបាតុករ ក្រុមការងារចុះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីចំនួន ៣៦ ក្រុម(បច្ចុប្បន្ននៅសល់ចំនួន ៣៣ ក្រុម)
ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទ ស្រួចស្រាវដែល ប្រជាពល រដ្ឋស្នើសុំ មកក្រសួង ក្រុមការងារដោះ ស្រាយវិវាទ ចល័តចំនួន៣០ ក្រុម លើ ២៥ រាជធានី ខេត្ត ដើម្បីចុះដោះស្រាយករណីវិវាទក្នុង យន្តការគណៈ កម្មការសុរិយោដីនិងគណៈកម្មការរដ្ឋបាល និងក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់ករណីវិវាទធំៗ(ពហុភាគី)ដោយប្រើកម្លាំងចម្រុះចុះប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈជាយុទ្ធនាការ។