ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើអ្វីទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ?
ខ. ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងដូចកម្មសិទិ្ធឯកជន និងអាចជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចការជំនួញ(ការលក់ ការដូរ ការបែងចែក ឬការផ្ទេរសិទិ្ធតាមការកំណត់នៃច្បាប់)។ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋរួមមាន ដីទាំងអស់ដែលមិនមែនជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងមិនមែនជាដីដែលកាន់កាប់ជាភោគៈស្របច្បាប់ ឬជាកម្មសិទ្ធិដោយបុគ្គលឯកជន ឬសមូហភាព ទ្រព្យនិទាយាទភាព (ទ្រព្យដែលគ្មានទាយាទទទួលបន្ត)ទ្រព្យដែលម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យរដ្ឋដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងទ្រព្យដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណភោគី ឬកម្មសិទ្ធិករស្របច្បាប់ ។