ដំីសម្បទានសង្គមកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ដំីសម្បទានសង្គមកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

1. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច
2. សម្រាប់លក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

  1. សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
  2. គោលដៅ ឫមុខសញ្ញាផ្តល់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច