សម្បទានដីសង្គមកិច្ច

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើអ្វីទៅជាសម្បទានដីសង្គមកិច្ច?
ខ. សម្បទានដីសង្គមកិច្ច គឺជាយន្តការផ្ទេរដីឯកជនរបស់រដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងសង្គមកិច្ចដល់ជនក្រីក្រ ដែលខ្វះខាត ដីសម្រាបសង់លំនៅឋាន និង/ឬសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈ គ្រួសារ។សម្បទានដីសង្គមកិច្ចអាចនាំ ដល់ការទទួលបាននូវកម្មសិទិ្ធលើដី ក្នុងករណីដែលអ្នក ទទួលបានដីបានបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្បទាន ដីគ្រប់គ្រាន់តាមការកំណត់។