ដំីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីសារព័ត៏មានដីសម្បទាន

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ដំីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីសារព័ត៏មានដីសម្បទាន របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

1. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
2. សម្រាប់លក្ខខណ្ឌស្តីពីព័ត៌មានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច

  1. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
  2. លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច