បណ្តឹងបរិហារ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ បណ្តឹងបរិហារ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ចូរយល់ដឹងអំពីបណ្តឹងបរិហារ

  1. ដើម្បីយល់ដឹងអំពីបណ្តឹងបរិហារសូម
  2. សម្រាប់បណ្ដឹងបរិហារគ្របដណ្ដប់លើបទល្មើសទាំងអស់ និងគ្រប់វិស័យ
  3. សម្រាប់ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងចំពោះទំនាស់ដីធ្លីទៅតុលាការ
  4. ដើម្បីការស្វែងរកន្លែងដាក់ពាក្យបណ្តឹងបរិហារ
  1. បណ្តឹងបរិហារ
  2. បណ្តឹងបរិហារគ្របដណ្តប់លើបទល្មើស
  3. ការៀបចំពាក្យបណ្តឹងចំពោះទំនាស់ដីធ្លីទៅតុលាការ
  4. ទីតាំងដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងបរិហារផ្លូវការ