ទីតាំងដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងបរិហារផ្លូវការ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ទីតាំងដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងបរិហារផ្លូវការ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើនៅទីណាដែលខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យប្ដឹងបរិហារផ្លូវការបាន?
ខ. ទីកន្លែងដែលត្រូវប្ដឹងបរិហារផ្លូវការ គឺអ្នកប្ដឹងត្រូវដាក់ពាក្យទៅអង្គការអយ្យការ។