បណ្តឹងបរិហារគ្របដណ្តប់លើបទល្មើស

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ បណ្តឹងបរិហារគ្របដណ្តប់លើបទល្មើស របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើបណ្តឹងបរិហារ គ្របដណ្ដប់លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ?
ខ. បណ្ដឹងបរិហារគ្របដណ្ដប់លើបទល្មើសទាំងអស់ និងគ្រប់វិស័យ។ ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងករណីអ្នករាជ
ការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋដែលទទួលអាណត្តិដោយការបោះឆ្នោតរូបណាមួយបានបណ្តែតបណ្តោយឲ្យ
មានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើណាមួយអ្នកដែលបានឃើញបទល្មើសនេះត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹង
ទៅកាន់អង្គការអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត ឬព្រះរាជអាជ្ញា។