បណ្តឹងបរិហារ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ បណ្តឹងបរិហារ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើបណ្ដឹងបរិហារ ជាអ្វី?
ខ. បណ្ដឹងបរិហារ ជាបណ្តឹងដែលប្រកាសឲ្យដឹង ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់នូវបទល្មើសអ្វីមួយ។ បណ្តឹង
បរិហារនេះអាចធ្វើឡើងដោយគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ រួមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការរដ្ឋ ឬ រដ្ឋ បរទេសនានាហើយបណ្តឹងនេះគ្មានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនោះទេពោលគឺគ្មានការទាម
ទារសំណងពីការខូចខាតបណ្តាលមកពីបទល្មើស ជំងឺចិត្ត ឬការខាតបង់អ្វីនោះទេ (យោង តាមមាត្រា ២១នៃក្រមព្រហ្ម ទណ្ឌឆ្នាំ ២០០៩)។