សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីមាន័យ៉ាងដូចម្តេចអាចប្រើប្រាស់ដីដូចម្តេច?

ខ. សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសំដៅលើសិទ្ធិដែលភោគី ឬអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់ អាចប្រើប្រាស់ដីដូចជា ដាំដុះ
សាងសង់ រៀបចំ កែលម្អដី ជាដើម ស្របតាមឧបនិស្ស័យ ឬភាពអំណោយផលពីធម្មជាតិរបស់ដី
និងការកម្រិតសិទិ្ធដោយច្បាប់ ឬដោយបទបញ្ជាដទៃទៀត។

1. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី
2. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិចាត់ចែង និងគ្រប់ គ្រងដីធ្លី

  1. សិទ្ធិអាស្រ័យផលដីធ្លី
  2. ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់
  3. ការចុះបញ្ចីដី
  4. ការចុះបញ្ចីដំី