ការចុះបញ្ចីដី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការចុះបញ្ចីដី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើការចុះបញ្ជីដីគឺជាអ្វី?

ខ. ការចុះបញ្ជីដីគឺ ជាការកត់ត្រានូវព័ត៌មាន (ទិន្នន័យ) នៃក្បាលដីនីមួយៗមានជាអាទិ៍
ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណក្បាលដី ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ដី
និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសិទិ្ធលើក្បាលដី ក្នុងបញ្ជីផ្លូវការហៅថា សៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី
ឬសៀវភៅចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ។ ការចុះបញ្ជីត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ ជាធរមាន
និងត្រូវមានការចូលរួមពីម្ចាស់ដី /ម្ចាស់សិទិ្ធ អ្នកជាប់ព្រំដី អ្នកមានផលប្រយោជន៍ ពាក់ព័ន្ធ
និងអាជ្ញាធរដែនដី។ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការចុះបញ្ជីដីចែកជាពីរប្រភេទគឺ ការចុះបញ្ជីលើកដំបូង (first time land registration)និងការចុះបញ្ជីបន្ត(land registration owner transfer)

1. ដើម្បីស្វែងយល់ពីការចុះបញ្ជីលើកដំបូង
2. ដើម្បីស្វែងយល់ពីការការចុះបញ្ជីបន្ត

  1. ការចុះបញ្ចីដំបូង
  2. ការចុះបញ្ចីដំបូងដែលមានលក្ខណះដាច់ដោយដុំ
  3. ការចុះបញ្ចីីបន្ត