ការចុះបញ្ចីដំី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការចុះបញ្ចីដំី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើការចុះបញ្ជីដីមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

ខ. ការចុះបញ្ជីដីគឺដើម្បី ៖
-ការពារសិទិ្ធកម្មសិទិ្ធ និងសិទិ្ធប្រត្យក្សផ្សេងទៀតលើដីធ្លី / អចលនវត្ថុ
-ទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយទំនាស់
-ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍
-ផ្តល់សុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លី និងការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់
-ប័ណ្ណកម្មសិទិ្ធ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ជាឯកសារសំអាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អះអាងតវ៉ាចំពោះ តតិយជន ក្នុងករណីមានវិវាយថាហេតុ
-ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងកម្មសិទិ្ធ(add this highlighted file in to this together)