កម្មសិទ្ធិដីធ្លី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ កម្មសិទ្ធិដីធ្លី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានប៉ុន្មានប្រភេទ?
ខ. តាមច្បាប់ភូមិបាល កម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានពីរប្រភេទគឺ កម្មសិទ្ធិឯកជន និងកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ។
កម្មសិទ្ធិឯកជនសំដៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទូទៅក្រៅពីរដ្ឋដូចជា កម្មសិទិ្ធរបស់មនុស្សម្នាក់ (ជា
មនុស្សនៅលីវ មានប្តី មានប្រពន្ធ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយ) កម្មសិទ្ធិរួមប្តីប្រពន្ធ កម្មសិទិ្ធក្រុម ហ៊ុនកម្មសិទិ្ធគណបក្ស និងកម្មសិទិ្ធសមូហភាព ជាដើម។ កម្មសិទ្ធិសាធារណៈសំដៅលើកម្មសិទិ្ធរបស់រដ្ឋដែល រួមមានកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងកម្មសិទិ្ធលើទ្រព្យ សម្បត្តិឯកជន របស់រដ្ឋ។

1. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
2. សម្រាប់កម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋ
3. សម្រាប់កម្មសិទ្ធិសមូហភាព

  1. ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណះរបស់រដ្ឋ
  2. ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ
  3. កម្មសិទ្ធិសមូហភាព