ភោគះស្របច្បាប់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ភោគះស្របច្បាប់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើភោគៈស្របច្បាប់មានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដូចម្តេចខ្លះ?
ខ. ភោគៈស្របច្បាប់មានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដូចតទៅ ៖
-ការកាន់កាប់ក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ មុនច្បាប់ភូមិបាលចូលជាធរមាន (មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១)
-ការកាន់កាប់ប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌបាំ្រយ៉ាងគឺ ដោយពិតប្រាកដ ដោយដឹងឮជាសាធារណៈ
ដោយគ្មានហិង្សា ដោយគ្មានអាក់ខាន និងដោយសុចរិត។