សិទ្ធិអាស្រ័យផលដីធ្លី

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សិទ្ធិអាស្រ័យផលដីធ្លី របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើអ្វីទៅជាសិទ្ធិអាស្រ័យផលដីធ្លី?
ខ. សិទ្ធិអាស្រ័យផលដីធ្លីជាសិទិ្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យភោគី ឬអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់ប្រមូលផលគ្រប់
យ៉ាងពីដីធ្លីដូចជា ផលស្រូវ ផលដំណាំ បន្លែបង្កា ថ្លៃជួលដី និងផលនៃការប្រវាស់ ជាដើម។