សុខភាព

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សុខភាព របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. ការគំម្លាតកំណើត
  2. ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព