ការពន្យារកំណើតសម្រាប់យវវ័យ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការពន្យារកំណើតសម្រាប់យវវ័យ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. តើការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងដោយរបៀបណា?
  2. តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ?
  3. សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងជម្រើសសម្រាប់យុវវ័យ
  4. ផលប៉ះពាល់នៃការឆាប់មានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យក្មេង