សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងជម្រើសសម្រាប់យុវវ័យ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងជម្រើសសម្រាប់យុវវ័យ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អតិថិជន៖ខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានកូនទេ។តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ?

អ្នកផ្តល់សេវា: ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះដោយពុគ្រោងទុកប្អូនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារ​កំណើតហើយមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាព ទោះបីជាសម្រាប់យុវវ័យក៏ដោយ។

ប្អូនអាចនឹងមានភាពខ្មាស់អៀនក្នុងការពិភាក្សាអំពីជម្រើសពន្យារកំណើតជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពប៉ុន្តែប្រសិន​បើប្អូនរួមភេទដោយមិនបានការពារ​ វាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលប្អូនត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយ​នឹងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះដោយពុំគ្រោងទុក។

អតិថិជន៖តើខ្ញុំគួរពិភក្សាបញ្ហានេះជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

អ្នកផ្តល់សេវា: ចាស

ពីព្រោះទាំងបុរសនិងស្រ្តីគឺសុទ្ធតែមានទំនួលខុសត្រូវលើការការពារការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ។

អតិថិជន៖តើខ្ញុំត្រូវតែប្រើមធ្យោបាយការពារគ្រប់ពេលឬទេ?

អ្នកផ្តល់សេវា: ចាសត្រូវហើយប្អូន។ ចំពោះវិធានការការពារពីរមុខ ស្រោមគឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់ការពារ

មិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ និងការពារប្អូននិងដៃគូ ពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគ មេរោគអេដស៍និងជំងឺ​អេដស៍ផងដែរ។

អតិថិជន៖អរគុណ។តើខ្ញុំអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីបញ្ហានេះនៅណាទៅ​?

អ្នកផ្តល់សេវា: ប្អូនអាចទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដែលមានជំនាញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងទទួលការពិគ្រោះពិភាក្សា។ប្រសិនបើប្អូនមិនចង់ជួបនឹងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពទេប្អូនគួរតែនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយប្អូនបានដូច្នេះប្អូនអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ទៅកាន់លេខបញ្តាញសុខភាពស្ត្រីដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនសែលខាត តាមរយៈលេខ 012 999 124 រឺ 078 999 124 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។