ពាក្យចចាមអារាមពីការពន្យារកំណើត

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ពាក្យចចាមអារាមពីការពន្យារកំណើត របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. ពាក្យចចាមអារ៉ាមទូទៅនិងការចាប់ផ្តើមមានកូនម្តងទៀត
  2. ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីកងដាក់ក្នុងស្បូននិងកងនៅក្រោមស្បែក