ព័ត៌មានទូទៅពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ព័ត៌មានទូទៅពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. ការចូលរួមរបស់បុរស​
  2. តើខ្ញុំអាចទទួលសេវាពន្យារកំណើតនៅកន្លែងណាខ្លះ
  3. អតិថិជន៖ តើអ្វីទៅជាការពន្យារកំណើត
  4. តើអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត
  5. ការពន្យារ​កំណើតបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួច​