មធ្យោបាយពន្យារកំណើតបែបបុរាណ រឺ បែបធម្មជាតិ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតបែបបុរាណ រឺ បែបធម្មជាតិ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អតិថិជន៖តើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតធម្មជាតិអាចជឿទុកចិត្តបានរឺទេ?

អ្នកផ្តល់សេវា៖មធ្យោបាយធម្មជាតិគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះហើយក៏មិនអាចការពារប្អូន ពីជំងឺកាមរោគបានដែរ។

  1. មធ្យោបាយចាក់ទឹកក្រៅពាង (មិនបញ្ចូលទឹកកាមទៅខាងស្ត្រី)
  2. ​មធ្យោបាយប្រតិទិន
  3. មធ្យោបាយបំបៅដេាះកូនដោយទឹកដេាះ