មធ្យោបាយពន្យារកំណើតបែបទំនើប

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតបែបទំនើប របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. កងដាក់ក្នុងស្បូន
  2. កងដាក់ក្រោមស្បែក
  3. ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត
  4. ថ្នាំ​ការពារ​កំណើត​​បន្ទាន់​
  5. ស្រោម
  6. មធ្យោបាយបញ្ឈប់ការមានកូនរហូត
  7. ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត