ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយមិនចង់បាន
  2. ការរំលូតកូនដោយប្រើឳសថ
  3. ការរំលូតកូនដោយប្រើឧបករណ៍