ការរំលូតកូនដោយប្រើឳសថ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការរំលូតកូនដោយប្រើឳសថ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. អ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នករំលូតកូនដោយប្រើឳសថ
  2. តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថា ការរំលូតកូនបានជោគជ័យ
  3. តើស្រ្តីអាចមានផ្ទៃពោះម្តងទៀតនៅពេលណា