អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែ មិនា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,006 រៀល និងទិញចូល 3,995 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 128.6 រៀល និងទិញចូល 127.8 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 31.25 បាត និងទិញចូល 31.15 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,950 ដុង និងទិញចូល 22,800 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 3.96 រីងហ្គីត និងទិញចូល 3.91 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.325 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.305 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.237 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.227 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.78 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.763 ដុល្លារ