អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 18 ខែ សីហា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,125 រៀល និងទិញចូល 4,115 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 124.8 រៀល និងទិញចូល 124.1 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 33.15 បាត និងទិញចូល 33.05 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,830 ដុង និងទិញចូល 22,680 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.32 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.27 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.375 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.355 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.175 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.165 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.79 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.782 ដុល្លារ