អត្រាប្តូរប្រាក់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ អត្រាប្តូរប្រាក់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 03 ខែ មេសា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,025 រៀល និងទិញចូល 4,017 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 31.65 បាត និងទិញចូល 31.57 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 23,300 ដុង និងទិញចូល 23,220 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.11 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.08 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.35 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.34 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.12 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.115 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.71 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.705 ដុល្លារ