អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែ តុលា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,050 រៀល និងទិញចូល 4,040 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 122.4 រៀល និងទិញចូល 121.7 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 33.2 បាត និងទិញចូល 33.1 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,800 ដុង និងទិញចូល 22,750 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.27 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.22 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.367 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.347 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.187 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.178 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.79 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.78 ដុល្លារ