អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែ កក្កដា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,068 រៀល និងទិញចូល 4,057 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 122.5 រៀល និងទិញចូល 121.5 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 33.4 បាត និងទិញចូល 33.2 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 23,350 ដុង និងទិញចូល 23,200 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.08 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.03 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.38 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.36 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.175 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.157 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.745 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.728 ដុល្លារ