អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 21 ខែ សីហា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,077 រៀល និងទិញចូល 4,067 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 124.5 រៀល និងទិញចូល 123.4 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 32.95 បាត និងទិញចូល 32.75 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 23,750 ដុង និងទិញចូល 23,600 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.12 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.07 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.375 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.357 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.155 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.143 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.745 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.727 ដុល្លារ