អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែ មិថុនា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,093 រៀល និងទិញចូល 4,083 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 121.3 រៀល និងទិញចូល 120.4 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 33.9 បាត និងទិញចូល 33.75 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,850 ដុង និងទិញចូល 22,700 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.33 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.26 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.4 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.38 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.117 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.107 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.757 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.747 ដុល្លារ