អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 09 ខែ ឧសភា នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,065 រៀល និងទិញចូល 4,053 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 127.8 រៀល និងទិញចូល 126.7 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 32 បាត និងទិញចូល 31.8 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,950 ដុង និងទិញចូល 22,800 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4 រីងហ្គីត និងទិញចូល 3.93 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.35 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.33 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.2 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.178 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.755 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.736 ដុល្លារ