អត្រាប្តូរប្រាក់

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ អត្រាប្តូរប្រាក់ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 06 ខែ ធ្នូ នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,085 រៀល និងទិញចូល 4,075 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 32.75 បាត និងទិញចូល 32.67 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 23,450 ដុង និងទិញចូល 23,380 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.20 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.16 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.364 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.355 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.135 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.13 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.73 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.725 ដុល្លារ