អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់គោលសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែ ធ្នូ នេះគឺ:

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4,047 រៀល និងទិញចូល 4,037 រៀល

មួយបាតថៃ៖ លក់ចេញ 124.7 រៀល និងទិញចូល 124 រៀល

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 32.55 បាត និងទិញចូល 32.45 បាត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 22,950 ដុង និងទិញចូល 22,800 ដុង

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 4.13 រីងហ្គីត និងទិញចូល 4.08 រីងហ្គីត

មួយដុល្លារ៖ លក់ចេញ 1.36 ដុល្លារសិង្ហបុរី និងទិញចូល 1.342 ដុល្លារសិង្ហបុរី

មួយអឺរ៉ូ៖ លក់ចេញ 1.18 ដុល្លារ និងទិញចូល 1.17 ដុល្លារ

មួយដុល្លារអូស្រ្តាលី៖ លក់ចេញ 0.755 ដុល្លារ និងទិញចូល 0.745 ដុល្លារ